inter Zakelijk
Image default
Personeelszaken

Wat is de Wet verbetering poortwachter?

Arbeidsverzuim, wat vroeger vooral ziekteverzuim werd genoemd, kan voor een organisatie een aanzienlijke kostenpost zijn. Werk blijft liggen of moet worden herverdeeld. Vervangende krachten moeten worden ingehuurd, zeker bij langdurig verzuim. Ligt het verzuim erg hoog, dan komen cruciale bedrijfsprocessen in het geding, zeker in een krappe arbeidsmarkt. Daarnaast kost verzuim veel geld. Immers, een werkgever moet loon doorbetalen, zonder dat hier een arbeidsprestatie tegenover staat. Als ondernemer krijg je vroeg of laat te maken met de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Wat weet je van deze wet?

Wat is de aanleiding voor de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter werd in 2002 van kracht met als doel om langdurig arbeidsverzuim zo beperkt mogelijk te houden. Voordat deze wet werd aangenomen, kende ons land een stijgend ziekteverzuim, met name als het ging om psychische klachten. In bepaalde bedrijfstakken was ook een groeiend percentage verzuim te zien, dat te herleiden was tot fysieke klachten. Een ander aandachtspunt waren arbeidsconflicten, die maar al te vaak aanleiding gaven tot ziekteverzuim. Werkgevers, werknemers, arbodiensten en het UWV kregen op grond van deze wet duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden. 

Verplichtingen voor werkgevers op grond van de Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter eist van werkgevers dat ze er alles aan doen om een zo gezond mogelijk werkklimaat te realiseren. Wanneer een medewerker uitvalt, moet een werkgever zorgen voor een goed geprotocolleerd re-integratieproces. De beste manier is contact houden, in overleg blijven en met de verzuimende medewerker vaststellen wat hij of zij nog wel kan doen. Is re-integratie  in het eerste spoor, dat wil zeggen in de eigen functie,  niet meer mogelijk, dan moet een werkgever een 2de spoortraject in gang zetten. Dat houdt in dat de verzuimende medewerker in dienst gaat bij een andere werkgever. Gedurende twee jaar heeft een werkgever de verplichting om het loon door te betalen.

Wat is de rol van de verzuimende medewerker in de Wet verbetering poortwachter?

De verzuimende medewerker is verplicht om mee te werken aan re-integratie. Dit geldt zowel voor re-integratie in het eerste als het tweede spoor. Wie thuis komt te zitten met fysieke of mentale klachten, moet ook geen activiteiten ondernemen die de klachten verergeren. Het succes van welke vorm van re-integratie dan ook is afhankelijk van de onderlinge communicatie tussen werknemer en direct leidinggevende of HR-medewerker die het verzuim begeleidt. 

Hoe kan mijn organisatie voldoen aan de Wet verbetering poortwachter?

Na zes weken verzuim moeten werknemer en werkgever tezamen een probleemanalyse opstellen, die wordt voorgelegd aan het UWV. Overtreden van deze termijn kan inhouden dat er een langere doorbetalingsverplichting bestaat of dat het UWV boetes uitdeelt. Wil je je organisatie poortwachter-proof maken, dan is het cruciaal dat je bedrijf een verzuimbeleid opstelt, waarin de verantwoordelijkheden van eenieder duidelijk benoemd zijn. Ook is het erg handig dat je investeert in een verzuimvolgsysteem, zodat je nooit de verplichte acties die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft, kunt missen. Er bestaan op dit moment een aantal verzuimvolgsystemen die je direct leidinggevenden en HR-afdeling veel werk uit handen nemen. De verzuimsoftware van Visma Verzuim is een van de meest gebruikte pakketten, in meerdere bedrijfstakken.